PustFilm.cz DMCA (Copyright)


Oznámenie nelegálneho obsahu na stránkach

PustFilm.cz má právo, nie však zodpovednosť, monitorovať alebo odstraňovať obsah Webstránky, ktorý je poskytovaný ostatnými. Hoci niektoré komunity a iné oblasti môžu byť monitorované z dôvodu relevantnosti, nemáme povinnosť kontrolovať akýkoľvek obsah, a nie sme zodpovední za umiestňovanie takéhoto obsahu. Vyhradzujeme si právo odmietnuť umiestnenie, upravovať poskytnutý obsah, a odstraňovať obsah z akéhokoľvek dôvodu.

DMCA

Podanie oznámenia podľa zákona DMCA odobratie obsahu chráneného autorskými právami, pre držiteľa autorských práv PustFilm.cz rešpektuje duševné vlastníctvo ostatných. Ak sa domnievate, že vaše dielo chránené autorskými právami bolo skopírované a je prístupné na webovej stránke spôsobom, ktorý predstavuje porušenie autorských práv, nahláste nám údajné porušenie autorských práv. Ak sa obrátite na nás, poskytnite poverení autorské práva PustFilm.cz nasledujúce informácie:

 1. Úplný opis diela chráneného autorskými právami alebo iného duševného vlastníctva, ktorého sa podľa vášho tvrdenia porušenie týka.
 2. Elektronický alebo fyzický podpis osoby poverenej konať v mene vlastníka autorských práv alebo iného duševného vlastníctva.
 3. Opis kde na tejto Webovej stránke sa nachádza materiál, ktorého sa podľa vášho tvrdenia porušenie týka.
 4. Vaše meno, adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu
 5. Vaše vyhlásenie, že sa v dobrej viere domnievate, že sporné používanie nie je autorizované vlastníkom autorských práv, jeho agentom, či zákonom.Vyhlásenie podpísané vami, urobené s vedomím Trestnosť za křivopřísežnictví, že vyššie uvedené informácie vo vašom oznámení sú presné, a že ste vlastníkom autorských práv alebo duševného vlastníctva, alebo ste poverený konať v mene vlastníka autorských práv alebo duševného vlastníctva.

Tieto údaje zasielajte na e-mail: pustfilm@centrum.sk

Odkazy na webové stránky a služby tretích strán

V snahe poskytnúť vám vyčerpávajúce a užitočné zdroje môže táto Webová stránka obsahovať odkazy na webové stránky tretích strán, ktoré nepodliehajú kontrole PustFilm.cz. PustFilm.cz nenesie zodpovednosť za obsah či produkty poskytované akoukoľvek odkazovanú stránkou či akýmkoľvek odkazom nachádzajúcom sa na odkazované stránke, či za akékoľvek zmeny či aktualizácie na týchto stránkach. PustFilm.cz poskytuje tieto odkazy len ako benefit pre vás, a zahrnutie akéhokoľvek odkazu nenaznačuje, že PustFilm.cz podporuje, garantuje či prijíma akúkoľvek zodpovednosť za obsah či produkty na takejto stránke tretej strany. V súvislosti s vaším používaním tejto Webové stránky môžete byť upozorňovaní na služby, produkty, ponuky a reklamné akcie poskytované tretími stranami, nie PustFilm.cz. Ak sa rozhodnete používať služby alebo produkty tretích strán, zodpovedáte za prečítanie a porozumenie podmienkam vzťahujúcim sa k akejkoľvek službe alebo produktu tretej strany. Súhlasíte, že tretia strana, nie PustFilm.cz, je zodpovedná za výkonnosť služieb alebo produktov tretej strany.

 • Bez povinnosti monitorovať
  PustFilm.cz má právo, nie však zodpovednosť, monitorovať alebo odstraňovať obsah Webové stránky, ktorý je poskytovaný ostatnými. Hoci niektoré komunity a iné oblasti môžu byť monitorované z dôvodu relevantnosti, nemáme povinnosť kontrolovať akýkoľvek obsah, a nie sme zodpovední za umiestňovanie takéhoto obsahu. Vyhradzujeme si právo odmietnuť umiestnenie, upravovať poskytnutý obsah, a odstraňovať obsah z akéhokoľvek dôvodu.
 • odškodnenie
  Zaväzujete sa odškodniť, brániť a uhradiť škody za PustFilm.cz akékoľvek a všetky nároky, požiadavky, poškodenie, náklady a zodpovednosti, vrátane opodstatnených odmien pre právnych zástupcov, vznesenej treťou stranou z dôvodu alebo na základe vašich činov alebo opomenutia súvisiacich s vaším používaním tejto Webové stránky. PustFilm.cz si vyhradzuje právo prevziať výhradnú obhajobu a riadenie akýchkoľvek záležitostí podliehajúcim v danom prípade odškodnenia vami, a vy súhlasíte, že budete v maximálnej možnej miere spolupracovať na obhajobe akéhokoľvek nároku.
 • oznamovanie používania
  3. umiestňovať alebo prenášať akékoľvek informácie dávajú vznik alebo podporujúci správanie, ktorého dôsledkom môže byť trestná činnosť, vznik priestupku, vznik neautorizovaného prevádzkovanie profesijných služieb, či inak porušujúce akékoľvek miestne, štátne, národné alebo zahraničné zákony, vrátane, bez obmedzenia, zákonov a nariadenie pre kontrolu exportu SR
 • ukončenie
  Súhlasíte, že PustFilm.cz smie, úplne podľa vlastného uváženia a bez predchádzajúceho upozornenia, ukončiť váš prístup k webovej stránke a / alebo zablokovať váš budúci prístup k webovej stránke, ak zistíme, že ste porušili tieto Podmienky alebo inej zmluvy či nariadenia, ktoré sú spojené s vaším používania Webové stránky, alebo z iných dôvodov, medzi ktoré okrem iného patrí (1) požiadavky polície či iných vládnych bezpečnostných zložiek, (2) vašu požiadavku pre zmazanie vášho účtu, (3) zastavenie alebo modifikácia materiálov Webové stránky či iné služby ponúkané na alebo prostredníctvom Webové stránky, alebo (4) neočakávané technické problémy. V prípade, že je táto zmluva ukončená, obmedzenia týkajúce sa obsahu alebo materiálov objavujúcich sa na Webovej stránke, a požiadavky, záruky, odškodnenie a obmedzenie zodpovednosti stanovené týmito Podmienkami používania, zostávajú v platnosti aj po jej ukončení. V prípade, že ste nespokojní s webové stránky či akoukoľvek službou poskytovanou PustFilm.cz, vaším jediným nápravným prostriedkom je ukončenie tejto zmluvy. Ak PustFilm.cz podnikne akékoľvek právne kroky proti vám v dôsledku vášho porušenia týchto Podmienok používania, PustFilm.cz je oprávnená od vás vymôcť, a vy súhlasíte zaplatiť, všetky opodstatnené odmeny pre právnych zástupcov a náklady takých krokov, a navyše akékoľvek prikázané či ekvitné odškodnenie ako PustFilm.cz. Súhlasíte, že PustFilm.cz sa nezodpovedá vám alebo akejkoľvek tretej strane za ukončenie vášho prístupu k webovej stránke.
 • rozhodné právo
  Tieto Podmienky a vaše používanie tejto webovej stránky sa riadia zákonmi Slovenskej Republiky bez ohľadu na ustanovenia o kolízii právnych noriem.Informácie

Filmy a seriály sa nenachádzaju na našich serveroch. Naše stránky len odkazujú na stránky a servery 3tích strán. Týmto spôsobom neporušujeme autorske práva a nenesieme žiadnu zodpovednosť za nelegálny obsah, na ktorý tu upozorňujeme. Webové stránky PustFilm.cz sú v súlade so zákonmi DMCA, SR a EU. Na serveroch www.PustFilm.cz nie je umiestnený žiadny audiovizuálny materiál. Sledovať audiovizuálny materiál môže používateľ iba v prípade, že disponuje legálne zakúpenou kópiou konkrétného audiovizuálneho materiálu, alebo má splnomocnenie od vlastníka autorských práv daného audiovizuálneho materiálu. V prípade, že bude používateľ sledovať audiovizuálny materiál bez vyššie spomenutých naležitostí porušuje autorský zákon (Zbierka zákonov č. 618/2003). Spustením audiovizuálneho materiálu bez vyššie spomenutých náležitostí preberá používateľ plnú zodpovednosť za prípadné škody spôsobené vlastníkovi autorských práv.

Podmienky používania

1.) Používaním portálu PustFilm.cz sa používateľ zaväzuje, že súhlasí so všetkými tu uvedenými pravidlami.

2.) Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na akékoľvek zmeny v týchto pravidlách.

3.) Prevádzkovateľ nikdy nežiada osobné informácie používateľa (napr. heslo) mailom ani iným podobným spôsobom.

4.) Používateľ môže pridávať iba obrázky, fotografie, alebo audio-vizuálny materíal na ktoré si autor neuplatňuje autorské práva alebo s autorskými právami, ktoré patria používateľovi.

5.) Vložením obrázku, fotografie, alebo audio-vizuálneho materíalu používateľ súhlasí s jeho zobrazením a vzdáva sa všetkých autorských práv.

6.) Za vložený obrázok, fotografiu, alebo audio-vizuálny materíal nesie plnú zodpovednosť užívateľ, ktorý daný material pridal.

7.) Používateľ zaručuje, že nebude pridávať obrázky, fotografie, alebo audio-vizuálny materíal s erotickým alebo násilným motívom.

8.) Nevhodné obrázky, fotografie, alebo audio-vizuálny materíal môžu byť upravené alebo vymazané.